top of page

REFERENCIE

​PRIESKUM PRE POSÚDENIE STABILITY ZOSUVNÝCH ÚZEMÍ, VYPRACOVANIE PD SANÁCIE A REALIZÁCIA SANÁCIE
SANÁCIA STAVIEB A HISTORICKÝCH OBJEKTOV
OSTATNÉ PROJEKTY

Stabilizácia zvážlivého územia na úseku trate ŠRT Maťovce - Haniska p/K km 67,000 - 67,400 - geologický prieskum havarijného zosuvu, sanácia havarijného zosuvu:

 • vrtné práce, stabilitné výpočty, návrh sanačných opatrení

 • vypracovanie realizačnej PD sanácie

 • kotvená pilótová stena, subhorizontálne odvodňovacie vrty, povrchové odvodnenie

Stabilizácia zosuvu na ceste II/566 Klenová - Ubľa (Ruská Volová) - geologický prieskum
havarijného zosuvu:

 • vrtné práce

 • stabilitné výpočty

 • návrh sanačných opatrení

Zvýšenie stability násypového telesa trate ŠRT Maťovce - ŠRT Haniska pri Košiciach v km 41,515 - 41,565 a v km 41,640 - 41,701

geologický prieskum havarijného zosuvu, sanácia
havarijného zosuvu:

 • dynamické penetračné skúšky, stabilitné výpočty, návrh sanačných opatrení, usmerňovanie sanačných prác

 • vypracovanie realizačnej PD sanácie, kotvená pilótová stena, povrchové a podpovrchové
  odvodnenie, terénne úpravy

Maťovce št. hr. ŠRT - ŽST Haniska p/K ŠRT v km 67,500 - 67,700 - zvýšenie stability násypového telesa - sanácia havarijného zosuvu:

 • vypracovanie realizačnej PD sanácie

 • kotvená pilótová stena

 • povrchové odvodnenie, terénne úpravy

Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií - 1. etapa. Časť III.
Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií na lokalitách Brehy - Močarina,
Lipovany 2 a Orovnica -
geologický prieskum havarijného zosuvu:

 • vrtné práce

 • stabilitné výpočty

 • návrh sanačných opatrení

Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií - 1. etapa. Časť III.
Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií na lokalitách Krivany, Matysová,
Bajerovce 1, Rožkovany, Vyškovce a Bardejov - Postajok, Gróner -
geologický prieskum
havarijného zosuvu:

 • vrtné práce

 • stabilitné výpočty

 • návrh sanačných opatrení

Inžinierskogeologický prieskum na trati Trebišov – Červený dvor v km 6,000 – 6,100 a 11,870
– 11,900

 • inžinierskogeologický prieskum

Streda nad Bodrogom – Slovenské Nové Mesto, poruchy žel. trate v km 34,450 – 34,550

 • inžinierskogeologický prieskum

 • vypracovanie PD sanácie

PRIESKUM PRE PROJEKTOVANIE, VÝSTAVBU A REKONŠTRUKCIU KOMUNIKÁCIÍ

Hornád – Haniska ŠRT, inžinierskogeologický prieskum podval. podložia v km 78,000 –
86,900

 • inžinierskogeologický prieskum

 • testovanie konštr. vrstiev podval.
  podložia poľnými geotech. skúškami

žst. Malá Lodina – obnova výhybiek

 • inžinierskogeologický prieskum

 • testovanie konštr. vrstiev podval.
  podložia poľnými geotech. skúškami

HUNGARY, Road Rehabilitation Programme for achieving 11.5 T Load Bearing Capacity Lot
1, Road 3, Lot 2, Road 35

 • inžinierskogeologický prieskum

I/68 Šarišské Michaľany – Prešov, rekonštrukcia cesty

 • inžinierskogeologický prieskum

Veľký Horeš – Nagyrozvágy, obnova cesty

 • inžinierskogeologický prieskum

I/77 Bardejov – Bardejovské Kúpele, rekonštrukcia cesty

 • inžinierskogeologický prieskum

Verejný terminál intermodálnej prepravy Košice

 • inžinierskogeologický prieskum

PRIESKUM PRE VODOHOSPODÁRSKE STAVBY

Trsťany, úpravy potoka Trstianka

 • inžinierskogeologický prieskum

Ďačov – úprava potoka č. 309

 • inžinierskogeologický prieskum

Lackovce, ochranné hrádze vodných tokov

 • inžinierskogeologický prieskum

Kendice, oprava hrádze

 • inžinierskogeologický prieskum

PRIESKUM PODZÁKLADIA OBJEKTOV

Košice. sídlisko DH – ČS PHM

 • inžinierskogeologický prieskum

Telgárt – zákl. stanica GSM Trsteník,

THS KO 122 A

 • inžinierskogeologický prieskum

Košice, Regula, výrobná hala

 • inžinierskogeologický prieskum

Geologický prieskum v okolí žeriavovej dráhy na I. rudnej rampe v žps. Čierna nad Tisou

 • inžinierskogeologický prieskum

PRIESKUM PRE PROJEKTOVANIE A VÝSTAVBU KANALIZÁCIÍ, VODOVODU A PLYNOVODU

Skupinový vodovod – Veľaty, Michaľany, Lastovce, Kazimír, Brezina

 • inžinierskogeologický prieskum

Lastovce – Luhyňa – Kazimír – Brezina, odkanalizovanie prihraničných obcí

 • inžinierskogeologický prieskum

Medzev – Moldava n/Bodvou, Vvtl plynovod

 • inžinierskogeologický prieskum

Veľaty – kanalizácia a rozšírenie ČOV Michaľany

 • inžinierskogeologický prieskum

Untitled-1.gif
bottom of page