top of page

SPIŠSKÁ BELÁ

Poprad – Podolínec, sanácia poruchy svahu v km 21,100 – 21,500
  • inžinierskogeologický prieskum

  • vyhotovenie projektovej dokumentácie (DSPRS)

  • realizácia sanačných opatrení

-  zárubný múr kotvený horninovými klincami založený na mikropilótach

-  podpovrchové odvodnenie územia nad zárubným múrom drenážno-stabilizačnými rebrami

-  hĺbkové odvodnenie územia subhorizontálnymi odvodňovacími vrtami (SHV)

-  rekonštrukcia železničnej priekopy

-  zriadenie náhornej priekopy nad železničným odrezom

-  zriadenie nového železničného priepustu

bottom of page