STABILIZÁCIA ŽEL. TELESA NA TRATI PLAVEČ ŠT. HR.

Kysak km 66,720 – 66,800 – zastávka Ďurková
  • inžinierskogeologický prieskum

  • vypracovanie PD sanácie

  • realizácia sanácie

  • kotvená pilótová stena

  • oporný múr z drôtokamenných košov

© 2018 GEOKONTAKT s.r.o. Košice. Všetky práva vyhradené.