top of page

STABILIZÁCIA ŽEL. TELESA NA TRATI PLAVEČ ŠT. HR.

Kysak km 66,720 – 66,800 – zastávka Ďurková
  • inžinierskogeologický prieskum

  • vypracovanie PD sanácie

  • realizácia sanácie

  • kotvená pilótová stena

  • oporný múr z drôtokamenných košov

kysak_plavec_box.jpg
kysak_plavec_box_mobile.png
bottom of page