GEOKONTAKT

 

O NÁS

Naša spoločnost sa zaoberá inžinierskogeologickým prieskumom geologických faktorov životného prostredia.

Posúdenie stability zosuvných území. Prieskum a zhodnotenie prírodných stavebných materiálov.

Sanácia zosuvných území, projektovanie.

Prieskum podzákladia objektov - stanovenie jeho únosnosti a stlačiteľnosti. Návrh stavebnej jamy, jej ochrana a odvodnenie.

Prieskum pre projektovanie, výstavbu a rekonštrukciu komunikácií 

Prieskum pre projektovanie a výstavbu zdravotechnických zariadení. Kanalizácia a vodovod.

Posúdenie stability zosuvných území - prirodzených svahov, svahov zárezov a násypov s návrhom a sanačných opatrení.

Sanácia zosuvných území - piloty, mikropiloty, povrchové a hĺbkové odvodnenie.

Prieskum a zhodnotenie prírodných stavebých materiálov pre zemné konštrukcie.

Vypracovanie štúdií pre optimálny výber staveniska pre občiansku a priemyselnú výstavbu a pre optimálne vedenie trás dopravných stavieb a produktovodov.

 
 

REFERENCIE

NAŠÉ SLUŽBY

Špeciálne terénne práce

Statické a dynamické penetračné skúšky

Zaťažovacie skúšky doskou

šmykové skúšky

Vsakovacie skúšky

geofyzikálne práce

Laboratórne práce v obore mechaniky zemín a analytickej chémie.

Komplexné skúšky pre stanovenie popisných a fyzikálnych vlastností.

Pevnostné a deformačné skúšky.

Priepustnosť a zhutniteľnosť zemín.

Rozbory vody pre hodnotenie agresivity na stavebné materiály

Ekológia

Výber a posúdenie území pre skládky komunálneho a priemyselného odpaduprieskum pre zakladanie skládok odpadov a monitoring vplyvu skládky na životné prostredie a jeho vyhodnocovanienávrh na odstránenie negatívnych vplyvov skládky na životné prostredie a jeho realizácia

Inžinierská Geológia

Geotechnika

Zakladanie

Stavieb

 

GALÉRIA

fu30_final
fu3_final
fu300_final
fu4_final
fu40_final
fu400_final
fu4000_final
fu2_final
fu20_final

KONTAKT

 

Geokontakt, s.r.o.

Žilinská 11 

Košice

040 11

Tel: 095 / 633 68 28

IČO: 31714544

DIČ: 2020482046

IČ DPH: SK2020482046

 

© 2018 GEOKONTAKT s.r.o. Košice. Všetky práva vyhradené.