ORLOV, PLAVEC -

PODOLÍNEC NR

Zosuv svahu žel. zárezu v km 16,980 - 17,100
  • inžinierskogeologický prieskum

  • návrh sanačných opatrení

© 2018 GEOKONTAKT s.r.o. Košice. Všetky práva vyhradené.