ostatné projekty

michaľany

poruchy žel. násypu v km 50,050 - 50,150

Inžinierskogeologický prieskum

Projekt sanačných opatrení

košice - žilina nr

km 177,350 - 185,400

 

Inžinierskogeologický prieskum pre úpravu smerového vedenia

Posúdenie stability svahov zárezov

Doplňujúci prieskum upravenej pláne žel. spodku

prešov - strážske nr

poruchy ľavého svahu žel. zárezu pred portálom Nemcovského tunela

 

Inžinierskogeologický prieskum

Návrh sanačných opatrení

štrba

poruchy pravého svahu žel zárezu v km 221,600 - 222,000

 

Inžinierskogeologické posúdenie stability svahu

Projekt sanácie

žel. St. Malá Lodina

obnova výhybiek

 

Inžinierskogeologický prieskum

Doplňujúci prieskum - testovanie konštrukčných vrstiev poľnými geotech. skúškami (penetračné skúšky, stat. a dyn. zaťažovacie skúšky

 

sanácia stavieb a historických objektov:

 

lastovce

Inžinierskogeologický prieskum

Vypracovanie PD sanácie

hačava

gréckokatolícky chrám

Inžinierskogeologický prieskum

Vypracovanie PD sanácie

zemplinská teplica

gréckokatolícky kostol

Vypracovanie PD sanácie

Realizácia sanácie

Obvodová pilótová stena

Injektáž podzákladia

Drenážna clona

lastovce

gréckokatolícky kostol

Inžinierskogeologický prieskum

Vypracovanie PD sanácie

Realizácia sanácie

Podchytenie základov mikropilótami

Odvodnenie územia

 

prieskum podzákladia objektov:

 

košice. sídlisko dh

čs phm

Inžinierskogeologický prieskum

telgárt 

zákl. stanica GSM trsteník, the ko 122 a

Inžinierskogeologický prieskum

košice

regula - výrobná hala

Inžinierskogeologický prieskum

čierna nad tisou

geologický prieskum v okolí žeriavovej dráhy na I. rudnej rampe v žps

Inžinierskogeologický prieskum

 

inžinierskogeologický 

prieskum pre projektovanie a výstavbu kanalizácií, vodovodu a plynovodu:

 

skupinový vodovod

veľaty, michaľany, lastovce, kazimír, brezina

odkanalizovanie

prihraničných obcí

lastovce – luhyňa – kazimír – brezina

vvtl plynovod

medzev – moldava n/bodvou

kanalizácia a rozšírenie čov

michaľany - veľaty

 

prieskum pre vodohospodárske stavby:

 

trsťany

úpravy potoka trstianka

ďačov

úprava potoka č. 309

 

lackovce

ochranné hrádze vodných tokov

kendice

oprava hrádze

nižná myšľa

odstraňovanie škôd po povodniach: okamžité protihavarijné opatrenia a následne sanácia havarijného zosuvu - I. etapa, II. etapa

Vypracovanie PD sanácie

Realizácia sanácie

Kotvená pilótová stena

Odvodnenie územia

Drenážne rebrá

Subhorizontálne odvodňovacie vrty

kysak - drienovská nová ves

km 0,900 - 1,010 (obišovce)

 

Inžinierskogeologický prieskum 

Vypracovanie PD sanácie
Realizácia sanácie (SO-02)

Mikropilótová stena

strážske – nižný hrabovec

poruchy, poruchy ľavého svahu žel. zárezu v km 3,970 – 4,040

 

Inžinierskogeologický prieskum

Vypracovanie PD sanácie

prešov - strážske nr

poruchy žel. zárezu v km 2,800 – 3,300

Inžinierskogeologický prieskum

Vypracovanie PD sanácie
Realizácia sanácie

Kotvená pilótová stena

Odvodnenie územia

Drenážna clona
Subhorizontálne odvodňovacie vrty

drenážno-stabilizačné rebrá

Rekonštrukcia žel. priekopy

Oporný / zárubný múr

pusté pole – lipany nr

poruchy žel. násypu v km 67,550 – 68,000

Inžinierskogeologický prieskum

Vypracovanie PD sanácie
Realizácia sanácie

Kotvená pilótová stena

Odvodnenie územia

Drenážna clona

Subhorizontálne odvodňovacie vrty

Rekonštrukcia žel. priekopy

Oporný / zárubný múr

prešov - strážske

poruchy svahu žel. zárezu v km 36,000 – 36,200

Inžinierskogeologický prieskum

stabilizácia žel. telesa na trati plaveč št. hr. - kysak

km 66,720 – 66,800 – zastávka ďurková

Inžinierskogeologický prieskum

Vypracovanie PD sanácie
Realizácia sanácie

Kotvená pilótová stena

Oporný múr z drôtokamenných košov

malá lodina

zosuv pod cintorínom

Inžinierskogeologický prieskum

Vypracovanie PD sanácie

trebišov - červený dvor

v km 6,000 – 6,100 a 11,870 – 11,900

Inžinierskogeologický prieskum

streda nad bodrogom - slovenské nové mesto

poruchy žel. trate v km 34,450 – 34,550

Inžinierskogeologický prieskum

Vypracovanie PD sanácie

 

inžinierskogeologický 

prieskum pre projektovanie, výstavbu a rekonštrukciu komunikácií:

 

hornád – haniska šrt

prieskum podval. podložia v km 78,000 – 86,900

Testovanie konštr. vrstiev podval. podložia poľnými geotech. skúškami

malá lodina žst

obnova výhybie

testovanie konštr. vrstiev podval. podložia poľnými geotech. skúškami

maďarsko

rekonštrukcia cesty

Program na dosiahnutie 11.5 T kapacita ložiskového nákladu časť 1, cesta 3, časť 2, cesta 35

šarišské michaľany I/68

prešov

Rekonštrukcia cesty

veľký horeš – nagyrozvágy

Obnova cesty

 

bardejov I/77

bardejovské kúpele

Rekonštrukcia cesty

košice

Verejny terminál intermodálnej prepravy

© 2018 GEOKONTAKT s.r.o. Košice. Všetky práva vyhradené.