Inžinierskogeologický prieskum

Projekt sanácie

Realizácia technicko 

Stabilizačných opatrení

Kotvená mikropilótová stena

Povrchové a hĺbkové odvodnenie​

© 2018 GEOKONTAKT s.r.o. Košice. Všetky práva vyhradené.